ආලේප කර ඇත

බොහෝ පාරිභෝගිකයින් ලෝහමය බලපෑම් ඇති නිෂ්පාදන වලට කැමතියි, එබැවින් ඒවාට ලෝහමය බවක් ලබා දීම සඳහා අපි ප්ලාස්ටික් ආවරණ, තුණ්ඩ සහ පොම්ප හිස් වැනි ප්ලාස්ටික් කොටස් විද්‍යුත් ආලේප කරමු.

Coated
Coated3
Coated4
Coated1
Coated2

ලියාපදිංචි වන්න