සමාගම් වීඩියෝ

සමාගම
පැතිකඩ

පාරිභෝගික
පරීක්‍ෂා කිරීම

ප්ලාස්ටික් සාක්කු ඉසින සුවඳ විලවුන් අත
සනීපාරක්ෂක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඉසින බෝතලය

අධිවේගී එකලස් කිරීම
කර්මාන්තශාලාවේ යන්ත්‍රය

සාම්පලයේ කෙලවරක්
කාමර සහ නිෂ්පාදන වැඩමුළුව

ප්‍රේරක ඉසිනය
එකලස් කිරීම

ප්ලාස්ටික් සුවඳ විලවුන් ඉසීම
බෝතල් නිෂ්පාදනය

ප්‍රේරක ඉසිනය
නිෂ්පාදනය

කාඩ් ඉසින
නිෂ්පාදනය

ෂැංහයි ගබඩා
දේදුණු කාර්මික සමාගම, සමාගම.

ප්‍රේරක ඉසිනය
නිෂ්පාදනය

බෙදා හැරීම


ලියාපදිංචි වන්න