උණුසුම් මුද්රා තැබීම

ලෝහමය දීප්තියක් සහිතව උණුසුම් මුද්‍රා තැබීම ඉතා ත්‍රිමාන ලෙස පෙනේ.

උණුසුම් මුද්දර පිරිවැය ඔබේ සැලසුම් ප්‍රමාණය සහ සංකීර්ණතාව මත රඳා පවතී.

Hot stamping
Hot stamping4
Hot stamping3
Hot stamping1
Hot stamping2

ලියාපදිංචි වන්න