ලේබල් කිරීම

සාෂාගේ සමාගමේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන්නේ මිලි ලීටර් 15, 30, 50, කුඩා පරිමාණයේ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන ය. අපි ඔහුට මිලිලීටර් 15 කාඩ් ඉසින බෝතලයක්, මිලි ලීටර් 30 ක්, පෙට්ජී පෙට්ටි 40 ක් පහත සඳහන් ස්ප්‍රෙයර් බෝතලයක් ලබා දෙන අතර මේ සියල්ල යුරෝපීය වෙළඳපොලේ හොඳින් අලෙවි කෙරේ. ඒ නිසා අපි නියමිත වේලාවට නිෂ්පාදන අවසන් කරන සෑම අවස්ථාවකම ඔහු අපෙන් ඇණවුම ලබා දෙන අතර නැවේ ඇති නිෂ්පාදන නැව්ගත කිරීමට ඔහුට උදව් කළේය.

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

ලියාපදිංචි වන්න