ලේබල් කිරීම

ලේබල් කිරීමේ වාසිය නම් අඩු MOQ, විවිධ වර්‍ග අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
අපි අපේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා කඩදාසි ද්‍රව්‍ය, පීවීසී ද්‍රව්‍ය, අත්කම් ද්‍රව්‍ය, ආලේපිත කඩදාසි ද්‍රව්‍ය වැනි විවිධ ලේබල් ලබා දෙන්නෙමු.

Labeling001

Labeling004
Labeling003
Labeling002
RB-P-0265
RB-P-0265A
RB-P-0267
RB-P-0267A
RB-P-0288

ලියාපදිංචි වන්න