ලේසර් කැටයම්

ඇය ස්වාධීන සුපිරි කාන්තාවකි, අපි 2018 සිට සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට පටන් ගත්තෙමු, ඉන් පසුව අපි ඇය වෙනුවෙන් සියළුම පැකේජය නිර්මාණය කළෙමු. සෑම අවස්ථාවකදීම ඇය තෘප්තිමත් විය.

ඇය පැවසූ පරිදි: "ස්වයං රැකවරණය මඟින් ඔබට ජීවිතය ගත කරන ඕනෑම දෙයක් භාර ගැනීමට සන්නාහය ලබා දේ. එය ඔබ කැමති තරම් සරල හෝ සම්බන්ධ විය හැකිය."

ඔබේ අත්‍යවශ්‍ය අලංකාරය සඳහා ස්වාභාවික පැකේජයක් ඔබට ලැබිය යුතුයි!

Laser engraving03
Laser engraving06
Laser engraving01
Laser engraving02

ලියාපදිංචි වන්න