ලේසර් කැටයම්

ලේසර් කැටයම් කිරීම යනු උණ බම්බු මතුපිට සහ ලී නිෂ්පාදන මඟින් ලේසර් දහනය කිරීමෙන් ස්වාභාවික කැටයම් සලකුණු සෑදීමයි. අතින් කැටයම් කිරීම මෙන් එය ඉතා ස්වාභාවික හා දූෂණයෙන් තොරයි.

නමුත් ලේසර් කැටයම් කළ රේඛා ඉතා තුනී බැවින් ඔබට පැහැදිලිව නොපෙනෙන බැවින් සංකීර්ණ රටා අපි නිර්දේශ නොකරමු.

ඊට අමතරව ලේසර් කැටයම් වලට වර්‍ණ නොමැත. කැටයමේ ගැඹුර සහ උණ බම්බු සහ ලී වල ද්‍රව්‍ය නිසා ඔහු අඳුරු හෝ සැහැල්ලු වර්ණ පෙන්වනු ඇත

laser engraving on top of lid001
laser engraving on top of lid002
laser engraving on top of lid003
laser engraving on top of lid004
laser engraving on top of lid1

ලියාපදිංචි වන්න