සිල්ක් මුද්රණය

ඔබට දැක ගත හැකි පරිදි සිල්ක් මුද්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් වර්ණ 1-3 ක් ද, පාට දෙකක යම් දුරක් ද ඇත. දුර සාමාන්‍යයෙන් 3mm ට වඩා වැඩිය.

සිල්ක් මුද්‍රණයෙන් බෝතලයේ/භාජනයේ මතුපිට ඉතා සිනිඳු, පැතලි වන අතර අපට අධික උෂ්ණත්ව සිල්ක් මුද්‍රණය (රඳවා ගැනීමේ කාලය වැඩි නමුත් වර්ණය තරමක් සැහැල්ලු ය) සහ අඩු උෂ්ණත්ව සිල්ක් මුද්‍රණය (දිලිසෙන පෙනුමක් ඇති) කළ හැකිය.

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

ලියාපදිංචි වන්න